Preloader
查詢: 5536 0077

🎼DoReMi花 Show🎤

🎼DoReMiFa Show🎤 Stella Wu x 許明峰《年輪傳》👫🏻🎶 |十下十下|2021.06.22

多謝許明峰 @mrmingfung 同我地去busking🌸😍 花膠Stella Wu會喺DoReMi花Show聯同各位嘉賓演譯音樂作品🎶🎶 歡迎留言點歌🎵😻 想聽Stella同邊位嘉賓合唱 都可以留言話比我地知‼️

🎼DoReMiFa Show🎤 Stella Wu x 細貓應智越《水刑物語+冰原 Medley》👫🏻🎶 |十下十下|2021.06.11

多謝細貓 @mr_littlecat 上嚟同我地唱歌🌸😍 花膠Stella Wu會喺DoReMi花Show聯同各位嘉賓演譯音樂作品🎶🎶歡迎留言點歌🎵😻 想聽Stella同邊位嘉賓合唱 都可以留言話比我地知‼️

🎼DoReMiFa Show🎤 Stella Wu x Gordon葉泓聲《我愛的人》👫🏻🎶 |十下十下|2021.05.14

多謝 Gordon @gordon2ok 上嚟同我地唱歌🌸😍 花膠Stella Wu會喺DoReMi花Show聯同各位嘉賓演譯音樂作品🎶🎶歡迎留言點歌🎵😻 想聽Stella同邊位嘉賓合唱 都可以留言話比我地知‼️

🎼DoReMi花 Show🎤 Stella Wu x J.Arie 《雙面哈菲 Live Cover》👩🏻🎶 |十下十下|2021.03.04

多謝 J.Arie @jarielui 上嚟同我地唱歌🌸😍 花膠Stella Wu會喺DoReMi花Show聯同各位嘉賓演譯音樂作品🎶🎶

🎼DoReMi花 Show🎤 Stella Wu x J.Arie 《呼吸有害 Live Cover》👩🏻🎶 |十下十下|2021.03.04

多謝 J.Arie @jarielui 上嚟同我地唱歌🌸😍 花膠Stella Wu會喺DoReMi花Show聯同各位嘉賓演譯音樂作品🎶🎶

🎼DoReMiFa Show🎤 Stella Wu x Eagle Chan《Leave the world behind》👫🏻🎶 |十下十下|2021.04.16

🎼DoReMiFa Show🎤 Stella Wu x Eagle Chan《Shallow》👫🏻🎶 |十下十下|2021.04.16